Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” - 3 okres finansowania (2)

                                 

Informacja o finansowaniu - „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4”

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje drugi okres projektu pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

 

Informacja o finansowaniu - „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”

                               

Informacja o finansowaniu„Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”
 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projektu pn. „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez udział w cyklu imprez integracyjnych

 

 

 

 

 

 

Informacja o finansowaniu - „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” - 2 Okres realizacji

                               

Informacja o finansowaniu - „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” - okres realizacji 2023.04.01 - 2024.03.31

 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje drugi okres projektu pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy Po Sukces” – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu. W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 28 dzieci i 9 dorosłych osób niepełnosprawnych. Beneficjenci ostateczni korzystają z intensywnego wsparcia w formie zajęć treningu funkcjonalnego, logopedycznych z elementami muzykoterapii, pedagogicznych, terapii metodą Vojty i NDT Bobath i szkoły rąk.

 

 

 

 

 

Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” – 3 okres realizacji

Projekt

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4”
– 3 okres realizacji

 

      Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020 (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2021 - 31.03.2024 r.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

   Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2021 - 31.03.2022

II okres realizacji - 01.04.2022 – 31.03.2023

III okres realizacji – 01.04.2023 – 31.03.2024 - obecny okres realizacji

Projekt ma charakter Regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 56 osób - 33 dzieci niepełnosprawne i 23 dorosłe osoby niepełnosprawne (plan na 01.04.2023 r).

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostają utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia zostaje dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostaje wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu i jest ono aktualizowane w miarę potrzeb w trakcie realizacji projektu. W rekrutacji jest przestrzegana zasada równości szans, w tym płci. Za rekrutację odpowiedzialny jest koordynator - kierownik projektu.

Beneficjenci ostateczni korzystają z intensywnego wsparcia w formie:

- terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii),

- terapii logopedycznej,

- terapii pedagogicznej,

- zajęć muzykoterapeutycznych,

- hipoterapii,

- neuroterapii metodą RSA i EEG Biofeedback,

- terapii metodą Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath.

Osoba niepełnosprawna, będąca beneficjentem niniejszego projektu w trakcie jego realizacji nie będzie beneficjentem żadnego innego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ze środków PFRON.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2023 - III 2024.
 2. Prowadzenie terapii metodami Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath -  IV 2023 - III 2024.
 3. Prowadzenie terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii) - IV 2023 - III 2024.
 4. Prowadzenie terapii zajęciowej - IV 2023 - III 2024.
 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2023 - III 2024.
 6. Prowadzenie terapii logopedycznej - IV 2023 - III 2024.
 7. Prowadzenie muzykoterapii - IV 2023 - III 2024.
 8. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2023 - III 2024.
 9. Prowadzenie hipoterapii - IV 2023 - III 2024.
 10. Praca wolontariuszy - IV 2023 - III 2024.
 11. Zatrudnienie koordynatora - kierownika projektu, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2023 - III 2024.
 12. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz wykonanie audytu zewnętrznego.
 13. Śledzenie rozwoju dziecka i dorosłej osoby niepełnosprawnej poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych - IV 2023 - III 2024.
 14. Realizowanie opłat stałych (opłat za czynsz, kosztów ogrzewania, opłat za energię elektryczną, opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, innych opłat eksploatacyjnych), zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, zakup materiałów BHP, obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - usługa, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów, zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zakup inwestycyjny.
 15. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2023 - III 2024.

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

   Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

   Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 23.03.2021 do 31.03.2024 r.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 3 okres realizacji

 

 

 

 

 

Projekt „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”

Projekt: „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”

                                 

      Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez udział w cyklu imprez integracyjnych

Jest to projekt realizowany w okresie 01.05.2023 - 31.01.2024.

Projekt ma charakter ponadregionalny i realizowany jest w województwie: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.

Projekt pn.: „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych” zaplanowany do realizacji w okresie 01.05.2023 – 31.01.2024 r. ma na celu stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez udział w cyklu imprez integracyjnych. Informacje o podejmowanych działaniach oraz o rekrutacji beneficjentów do projektu będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.centrum.lowicz.pl. W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu: 50 dzieci niepełnosprawnych i 50 dorosłych osób niepełnosprawnych, oraz grupa innych uczestników projektu: 160 członków rodzin beneficjentów ostatecznych, 20 opiekunów, 10 dzieci niepełnosprawnych i 10 dorosłych osób niepełnosprawnych.

Główne działania zaplanowane w projekcie:

1. Zorganizowanie Dnia Dziecka dla 50 beneficjentów ostatecznych i 150 uczestników przy Domu Parafialnym w Zdunach, gdzie Stowarzyszenie planuje budowę Kompleksowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Niepełnosprawnych Osób-"Dom na 105". Impreza odbędzie w okresie Maj/Czerwiec 2023 roku.

2. Wyjazdy Integracyjne do Park Suntago Wodny Świat (Wręcza, województwo mazowieckie) dla 80 beneficjentów ostatecznych i 80 uczestników/opiekunów (4 wyjazdy autokarowe z zakupem biletów i wyżywieniem). Wyjazdy zaplanowano w okresie Czerwiec - Sierpień 2023 roku.

3. Zorganizowanie Pikniku przy "Domu na 105" dla 60 beneficjentów ostatecznych i 180 uczestników w Zdunach. Impreza odbędzie w okresie Wrzesień/Październik 2023 roku.

4. Zorganizowanie wystaw prac plastycznych "Mój świat" (3 edycje – czerwiec, październik,grudzień) wykonanych przez beneficjentów ostatecznych projektu oraz zorganizowanie spotkania Wigilijno-Noworocznego dla 60 beneficjentów ostatecznych i 60 uczestników projektu w okresie Grudzień 2023/Styczeń 2024 roku.

W ramach projektu zaplanowano również min. następujące działania: praca kierownika-koordynatora projektu, obsługa informatyczna projektu, obsługa księgowa, audyt zewnętrzny projektu, zakup materiałów biurowych i zakup materiałów BHP, promocja projektu w prasie/radiu. 

Łączne koszty kwalifikowane projektu to 149.010,00 zł, z czego dofinansowanie PFRON to 133.300,00 zł, wkład własny niefinansowy to 6.510,00 zł i wkład własny finansowy 9.200,00 zł.

 Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent będzie zakwalifikowany do udziału w maksymalnie siedmiu dniach wsparcia (działaniach). Wsparcie zostanie dobrane przez koordynatora projektu wspólnie z innym personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. W rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym płci. Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator - kierownik projektu.

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

   Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

 

Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” - 2 okres realizacji

Projekt

„Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”

- 2 okres realizacji

                                 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje drugi okres projektu pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności i jej wtórnych skutków, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej

   Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji – 01.04.2022 - 31.03.2023

II okres realizacji – 01.04.2023 – 31.03.2024

III okres realizacji – 01.04.2024 – 31.03.2025

Projekt ma charakter regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 6.

 

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

 

W tym celu została powołana 3 - osobowa "komisja orzekająca" składająca się z terapeuty zajęciowego, logopedy i magistra fizjoterapii. W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 28 dzieci i 9 dorosłych osób niepełnosprawnych. Każdy beneficjent będzie ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

Beneficjenci ostateczni korzystają z intensywnego wsparcia w formie zajęć: treningu funkcjonalnego terapii ruchem), logopedycznych z elementami muzykoterapii, pedagogicznych, terapii metodą Vojty i NDT Bobath, szkoły rąk i hipoterapii. W rekrutacji jest przestrzegana zasada równości szans, w tym płci.

Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 01.04 2022 do 31.03.2025 r.

 

  

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2023 - III 2024.

2. Zatrudnienie kierownika - koordynatora projektu, sprzątaczki/a i pracownika do obsługi EGW  - IV 2022 - III 2024.

3. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2023 - III 2024.

4. Prowadzenie zajęć treningu funkcjonalnego (terapii ruchem) - IV 2023 - III 2024.

5. Prowadzenie terapii metodą Vojty i NDT Bobath - IV 2023 - III 2024.

6. Prowadzenie terapii pedagogicznej- IV 2023 - III 2024.

7. Prowadzenie zajęć logopedycznych z elementami muzykoterapii - IV 2023 - III 2024.

8. Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej - IV 2023 - III 2024.

9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2023 - III 2024.

10. prowadzenie hipoterapii - IV 2023 - III 2024.

11. Praca wolontariusza - IV 2023 - III 2024.

12. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, wykonanie audytu zewnętrznego.

13. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2023 - III 2024.

14. Zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów - IV 2023 - III 2024.

15. Zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania - IV 2023 - III 2024.

16. Realizowanie opłat stałych (opłaty za czynsz, koszty ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, inne opłaty eksploatacyjne) - IV 2023 - III 2024.

17. Obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - IV 2024 - III 2025.

18. Zakup materiałów BHP - IV 2023 - III 2024.

19. Zakup środków trwałych niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów - IV 2023 - III 2024.

20. Wykonanie Audytu Zewnętrznego projektu.

21. Zakup inwestycyjny.

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

   Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 

2 okres realizacji

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT