Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021- ROZSTRZYGNIĘCIE

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

 Łowicz, 05 kwietnia 2020 roku.

 

ZESTAWIENIE

PORÓWNANIA I OCENY OFERT

 

1.W celu wykonania Obsługi Księgowej projektu obejmującej:

   a. prawidłowe  udokumentowanie wydatków,

   b. prawidłowe  zaliczania wydatków kwalifikowanych do Projektu,

   c. prawidłowe rozliczanie  różnych źródeł finansowania projektu,

   d. wykonywanie prawidłowych zapisów pod względem kompletności, szczegółowości, czytelności danych księgowych,

   e. prawidłowy obrót środkami pieniężnymi stanowiącymi źródło finansowania projektu,

   f. prawidłowy sposób zabezpieczenia, oznakowania i przechowywania dokumentacji,

   g. wykonanie przelewów rzeczowy, osobowych, do ZUS, do US i innych niezbędnych do realizacji projektu,

   h. przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych do Audytu Zewnętrznego projektu,

   i. przygotowanie planu  kont i wszystkich innych dokumentów księgowych i rozliczeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszego projektu.

Kryteria wyboru oferty: Cena-10 pkt x 100% wagi

Suma  środków PFRON  w ramach projektu „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” zaplanowana na realizację oferty to 15.000,00 złotych (piętnaście tysięcy złotych  zero  groszy)  - 1250,00 złotych/miesięcznie.

Przeprowadzono postępowanie (wystosowano zapytania ofertowe) zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej z dnia 23 marca 2021 roku.

2. W dniu 23 marca 2021 roku Zaproszono ew. wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do 8 Wykonawców. Zapytanie ofertowe dostarczone zostało drogą e-mailową  przez Koordynatora Projektu.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone także na stronie internetowej Stowarzyszenia 23.03.2021 roku.

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 04 kwietnia 2021 roku do godziny 12:00 do  Stowarzyszenia  Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej ul. Świętojańska 1/3 w Łowiczu wpłynęła tylko jedna oferta i została ona wybrana do realizacji: 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto (zł)

Uwagi

1.

 

Biuro Rachunkowe M. I A.

Małgorzata Łapa

ul. K.K. Baczyńskiego 2/46

99-400 Łowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

15.000,00 zł

 

brak

 

4.   Informacja o prowadzonych negocjacjach: nie prowadzono negocjacji. 

5. Wybrana oferta  mieści się w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

6.  Cena brutto  15.000,00 złotych (piętnaście tysięcy złotych zero groszy)  - 12 miesięcy x 1250,00 zł.

7. Wykaz podmiotów do których przesłano zapytanie ofertowe;

   a. Biuro Usług Rachunkowych i Audytorskich BS-FIN spółka z o. o., ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 Głowno, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

   b. Biuro Rachunkowe, Dmosin 18, 95-061 Dmosin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

   c. Biuro Rachunkowe Faktor Beata Woźniak-Pałosz, ul. Trzcińska 57, 96-100 Skierniewice, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

   d. Licencjonowane Biuro Rachunkowe Anny Bizoń, ul. Zawiszy Czarnego 38, 96-500 Sochaczew, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

   e. Podatek Biuro Rachunkowe Małgorzata Kocimska, Brzozów stary 15, 96-521 Brzozów Stary, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

   f. Biuro Podatkowo Prawne Omega s.c., ul. Ciemna 6, 99-400 Łowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

   g. Biuro Rachunkowe Kinga Kierzkowska, ul. Seminaryjna 6, 99-400 Łowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

   h. Biuro Rachunkowe M. I A. Małgorzata Łapa, ul. K.K. Baczyńskiego 2/4, 99-400 Łowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozeznanie przeprowadził: Piotr Gołaszewski

Wybór akceptuję i zatwierdzam:  Milena Brzoza-Gołaszewska                           

               

 

                                   

 

 

                                

                                

 

                                                                                  

Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” – 1 okres realizacji

Projekt

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4”
– 1 okres realizacji

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020 (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2021 - 31.03.2024 r.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2021 - 31.03.2022 - obecny okres realizacji

II okres realizacji - 01.04.2022 – 31.03.2023

III okres realizacji – 01.04.2023 – 31.03.2024

Projekt ma charakter Regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Warunki rekrutacji do projektu:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych - Ankiety, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Rejestracja uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Ankiety, która dostępne są w Biurze Stowarzyszenia.

3. Podczas rekrutacji zostaje utworzona imienna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

4. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostają na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostaje wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu. 

W projekcie wezmą udział osoby wytypowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej. Rekrutacja beneficjentów zadania odbędzie się także poprzez zamieszczenie informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej Stowarzyszenia - www.centrum.lowicz.pl, poprzez kontakty bezpośrednie z osobami zainteresowanymi, oraz poprzez wywieszenie informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Łowiczu i przesłanie informacji o rekrutacji do ościennych ośrodków pomocy społecznej. W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 32 dzieci niepełnosprawne i 23 dorosłe osoby niepełnosprawne (plan na 01.04.2021 r). Rekrutacja zostanie przeprowadzona w taki sposób, by grupa uczestników projektu mogła zrealizować cele projektu wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Docelowo planuje się zakwalifikowanie do projektu beneficjentów, którzy obecnie objęci są wsparciem w realizowanym projekcie pn.: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”, oraz dzieci niepełnosprawne obecnie oczekujących na rehabilitację, którym udzielamy wsparcia w formie wolontariatu i inni beneficjenci, którzy wezmą udział w rekrutacji.

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Osoby, które zakwalifikowano do projektu przystąpią do kolejnego etapu rekrutacji. W tym celu zostanie powołana 3-osobowa "komisja orzekająca" składająca się z terapeuty zajęciowego, logopedy i magistra fizjoterapii. Komisja po zapoznaniu się z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dodatkowymi zaświadczeniami o stanie zdrowia osób zgłaszających się z prośbą o objęcie pomocą rehabilitacyjną, przystąpi do oceny psychomotorycznej i rekrutacji beneficjentów do udziału w projekcie.

 

Rodzaj badania:

1. Wywiad chorobowy.

2. Ocena postawy, motoryki dużej, koordynacji i równowagi w pozycji siedzącej, stojącej. Ocena chodu lub czworakowania, pełzania i pokonywania przeszkód.

3. Ocena motoryki małej, grafomotoryki, koordynacji oko-ręka.

4. Ocena mowy werbalnej i niewerbalnej.

5. Ocena umiejętności matematyczno-logicznych, czytania i pisania.

6. Ocena umiejętności samoobsługi.

7. Ocena utraty funkcji i jej wpływ na jakość życia.

Każdy beneficjent będzie miał specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia zostanie dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostanie wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu i będzie one aktualizowane w miarę potrzeb w trakcie realizacji projektu. W rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym płci. Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator - kierownik projektu.

Beneficjenci ostateczni będą korzystali z intensywnego wsparcia w formie:

- terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii),

- terapii logopedycznej,

- terapii pedagogicznej,

- zajęć muzykoterapeutycznych,

- hipoterapii,

- neuroterapii metodą RSA i EEG Biofeedback,

- terapii metodą Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath.

Osoba niepełnosprawna, będąca beneficjentem niniejszego projektu w trakcie jego realizacji nie będzie beneficjentem żadnego innego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ze środków PFRON.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2021 - III 2022.
 2. Prowadzenie terapii metodami Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath -  IV 2021 - III 2022.
 3. Prowadzenie terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii) - IV 2021 - III 2022.
 4. Prowadzenie terapii zajęciowej - IV 2021 - III 2022.
 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2021 - III 2022.
 6. Prowadzenie terapii logopedycznej - IV 2021 - III 2022.
 7. Prowadzenie muzykoterapii - IV 2021 - III 2022.
 8. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2021 - III 2022.
 9. Prowadzenie hipoterapii - IV 2021 - III 2022.
 10. Praca wolontariuszy - IV 2021 - III 2022.
 11. Zatrudnienie koordynatora - kierownika projektu, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2021 - III 2022.
 12. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz wykonanie audytu zewnętrznego (wrzesień - październik 2021 i luty - marzec 2022 rok).
 13. Śledzenie rozwoju dziecka i dorosłej osoby niepełnosprawnej poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych - IV 2021 - III 2022.
 14. Realizowanie opłat stałych (opłat za czynsz, kosztów ogrzewania, opłat za energię elektryczną, opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, innych opłat eksploatacyjnych), zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, zakup materiałów BHP, obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - usługa, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów, zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.
 15. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2021 - III 2022.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 23.03.2021 do 31.03.2024 r.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

1 okres realizacji

 

 

 

 

 

Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” – 3 okres realizacji

Projekt

„Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2”
- 3 okres realizacji

                                 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje drugi okres projektu pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji – 01.04.2019 - 31.03.2020

II okres realizacji – 01.04.2020 – 31.03.2021

III okres realizacji – 01.04.2021 – 31.03.2022 – obecny okres realizacji

Projekt ma charakter regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 6. 

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

4. Osoby, które zakwalifikowano do projektu przystąpią do kolejnego etapu rekrutacji.

W tym celu zostanie powołana 3 - osobowa "komisja orzekająca" składająca się z terapeuty zajęciowego, logopedy i magistra fizjoterapii. Komisja po zapoznaniu się z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dodatkowymi zaświadczeniami o stanie zdrowia osób zgłaszających się z prośbą o objęcie pomocą rehabilitacyjną, przystąpi do oceny psychomotorycznej i rekrutacji beneficjentów do udziału w projekcie.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 23 dzieci i 6 dorosłych osób niepełnosprawnych. Każdy beneficjent będzie miał specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia zostanie dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostanie wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

Beneficjenci ostateczni będą korzystali z intensywnego wsparcia w formie zajęć treningu funkcjonalnego, logopedycznych z elementami muzykoterapii, pedagogicznych, terapii metodą Vojty i NDT Bobath i szkoły rąk. W rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym płci.

Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 01.04 2019 do 31.03.2022 r.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2021 - III 2022.

2. Zatrudnienie kierownika - koordynatora projektu, sprzątaczki/a i pracownika do obsługi EGW  - IV 2021 - III 2022.

3. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2021 - III 2022.

4. Prowadzenie zajęć treningu funkcjonalnego - IV 2021 - III 2022.

5. Prowadzenie terapii metodą Vojty i NDT Bobath - IV 2021 - III 2022.

6. Prowadzenie zajęć pedagogicznych- IV 2021 - III 2022.

7. Prowadzenie zajęć logopedycznych z elementami muzykoterapii - IV 2021 - III 2022.

8. Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej - IV 2021 - III 2022.

9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2021 - III 2022.

10. Praca wolontariuszy - IV 2021 - III 2022.

11. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, wykonanie audytu zewnętrznego – IX – X 2021 i I – III 2022.

12. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2021 - III 2022.

14. Zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów - IV 2021 - III 2022.

15. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki i  inne opłaty stałe - IV 2021 - III 2022.

16. Obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - IV 2021 - III 2022.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731. 

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 3 okres realizacji

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 23.03.2021 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021

 

 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe o możliwość wykonania Obsługi księgowej projektu pn: „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w okresie 01.04.2021 – 31.03.2022 roku  w  ramach  konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” z dnia 26 września 2018 roku o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku  powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 1.

Obsługa księgowa projektu stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego musi zostać wykonana w terminie od 05 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

 

Obsługa księgowa obejmować będzie:

a. prawidłowe  udokumentowanie wydatków,

b. prawidłowe  zaliczania wydatków kwalifikowanych do Projektu,

c. prawidłowe rozliczanie  różnych źródeł finansowania projektu,

d. wykonywanie prawidłowych zapisów pod względem kompletności, szczegółowości, czytelności danych księgowych,

e. prawidłowy obrót środkami pieniężnymi stanowiącymi źródło finansowania projektu,

f. prawidłowy sposób zabezpieczenia, oznakowania i przechowywania dokumentacji,

g. wykonanie przelewów rzeczowy, osobowych, do ZUS, do US i innych niezbędnych do realizacji projektu,

h. przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych do Audytu Zewnętrznego projektu,

i. przygotowanie planu  kont i wszystkich innych dokumentów księgowych i rozliczeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszego projektu.

 

Opis przedmiotu zamówienia tj. realizowanego projektu:

1. Cel programowy projektu: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

2. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w Placówce (rehabilitacja ciągła).

3. Tytuł projektu: Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2

4. Rodzaj projektu:  Projekt wieloletni.

5. Liczba okresów finansowania: 3 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022  roku.

6. Okres podlegający obsłudze księgowej w ramach niniejszego zapytania ofertowego: Od dnia 1 kwietnia 2021  roku do dnia  31 marca 2022 roku.

7. Charakter projektu:  Ciągły.

8. Zakres terytorialny projektu:  Regionalny.

 

Opis rodzaju działań realizowanych w trakcie realizacji projektu:

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta.

2. Zatrudnienie kierownika - koordynatora projektu, sprzątaczki/a i pracownika do obsługi EGW.

3. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka.

4. Prowadzenie zajęć fizjoterapii.

5. Prowadzenie terapii metodą Vojty i NDT Bobath.

6. Prowadzenie zajęć pedagogicznych.

7. Prowadzenie zajęć logopedycznych z elementami muzykoterapii.

8. Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej.

9. Prowadzenie Szkoły Rąk.

10. Praca wolontariuszy.

11. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, wykonanie audytu zewnętrznego (luty - marzec 2022 rok).

12. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu.

13. Zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów.

14. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki.

15. Obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego.

Zleceniodawca przekaże Realizatorowi niniejszego zapytania ofertowego wszelkie niezbędne dane do prawidłowego zrealizowania zlecenia.

 

Wartość projektu:

1) Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 501.826,40 zł.

2) Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych: 30.012,00 zł.

a) Wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) (w zł) 30.012,00 zł.

b)Wkład finansowy ze źródeł niepublicznych (w zł) 0,00 zł.

3) Kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 471.814,40 zł.

a) Koszty bieżące (w zł) 471.814,40 zł.

b) Koszty inwestycyjne (w zł) 0,00 zł.

4)Wysokość środków PFRON zaplanowana na wykonanie Obsługi księgowej stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego (w zł) wynosi: 
15000,00 zł.- 12 miesięcy x 1250,00 zł
.

Potencjalny wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych za Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy niniejszego Zapytania Ofertowego 1/2021. 

Kryteria wyboru oferty: Cena-10 pkt x 100% wagi

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów jest: Piotr Gołaszewski  tel.  606792731 .  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do 04  kwietnia  2021 roku,  godz.1200 na  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu) lub dostarczenie oferty osobiście do Przewodniczącej Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.  Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Realizacja zapytania ofertowego  nastąpi w terminie od 05 kwietnia 2021 roku do 31  marca  2022 roku. 
Płatność nastąpi na podstawie faktury (lub faktur) wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

                                                                              Z  poważaniem

                                                                               Przewodnicząca                              

                                                                        Milena Brzoza-Gołaszewska         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2021

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 23.03.2021 r.

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2021

 

 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej w Łowiczu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe o możliwość wykonania Obsługi księgowej projektu  pn: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” realizowanego przy współfinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w okresie 01.04.2021 – 31.03.2022 roku  w  ramach  konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy Bariery” z dnia 09 października 2020 roku o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku  powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 1.

Obsługa księgowa projektu stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego musi zostać wykonana w terminie od 05 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

 

Obsługa księgowa obejmować będzie:

a. prawidłowe  udokumentowanie wydatków,

b. prawidłowe  zaliczania wydatków kwalifikowanych do Projektu,

c. prawidłowe rozliczanie  różnych źródeł finansowania projektu,

d. wykonywanie prawidłowych zapisów pod względem kompletności, szczegółowości, czytelności danych księgowych,

e. prawidłowy obrót środkami pieniężnymi stanowiącymi źródło finansowania projektu,

f. prawidłowy sposób zabezpieczenia, oznakowania i przechowywania dokumentacji,

g. wykonanie przelewów rzeczowy, osobowych, do ZUS, do US i innych niezbędnych do realizacji projektu,

h. przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych do Audytu Zewnętrznego projektu,

i. przygotowanie planu  kont i wszystkich innych dokumentów księgowych i rozliczeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszego projektu.

 

Opis przedmiotu zamówienia tj. realizowanego projektu: 

1. Cel programowy projektu: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

2. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w Placówce (rehabilitacja ciągła).

3. Tytuł projektu: Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4. Rodzaj projektu:  Projekt wieloletni.

5. Liczba okresów finansowania: 3 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2024  roku.

6. Okres podlegający obsłudze księgowej w ramach niniejszego zapytania ofertowego: Od dnia 1 kwietnia 2021  roku do dnia  31 marca 2022 roku.

7. Charakter projektu:  Ciągły.

8. Zakres terytorialny projektu:  Regionalny.

 

 Opis rodzaju działań realizowanych w trakcie realizacji projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta.

2. Zatrudnienie kierownika - koordynatora projektu, sprzątaczki/a i pracownika do obsługi EGW.

3. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka.

4. Prowadzenie zajęć terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii).

5. Prowadzenie terapii metodami Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath.

6. Prowadzenie terapii pedagogicznej.

7. Prowadzenie terapii logopedycznej.

8. Prowadzenie terapii zajęciowej.

9. Prowadzenie muzykoterapii.

10. Prowadzenie neuroterapii metodą RSA i EEG Biofeedback.

11.Prowadzenie hipoterapii.

12. Praca wolontariuszy.

13. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, wykonanie audytu zewnętrznego (luty - marzec 2022 rok).

14. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu.

15. Realizowanie opłat stałych (opłat za czynsz, kosztów ogrzewania, opłat za energię elektryczną, opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, innych opłat eksploatacyjnych), zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, zakup materiałów BHP, obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - usługa, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów, zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Zleceniodawca przekaże Realizatorowi niniejszego zapytania ofertowego wszelkie niezbędne dane do prawidłowego zrealizowania zlecenia.

Wysokość środków PFRON zaplanowana na wykonanie Obsługi księgowej stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego (w zł) wynosi:
30000,00 zł. - 12 miesięcy x 2500,00 zł
.

Potencjalny wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych za Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy niniejszego Zapytania Ofertowego 2/2021.

 Kryteria wyboru oferty: Cena-10 pkt x 100% wagi

Prosimy o przedłożenie swojej oferty cenowej  (cena brutto) uwzględniającej  wszystkie elementy mające wpływ na koszt.  Osobą  uprawnioną do kontaktów jest: Piotr Gołaszewski  tel.  606792731 .  Odpowiedzi  oczekujemy  w  terminie  do 04  kwietnia  2021 roku,  godz.1200 na  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub listownie na adres ul. Świętojańska 1/3,  99-400 Łowicz (decyduje data wpływu) lub dostarczenie oferty osobiście do Przewodniczącej Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.  Wykonawca , który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Realizacja zapytania ofertowego  nastąpi w terminie od 05 kwietnia 2021 roku do 31  marca  2022 roku.  
Płatność nastąpi na podstawie faktury (lub faktur) wystawionej przez wykonawcę, płatność bezgotówkowa (przelew bankowy).

 

 

 

                                                                               Z  poważaniem:

                                                                               Przewodnicząca 

                                                                     Milena Brzoza-Gołaszewska          

Grant 1 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

          Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1/3

tel. 0608298837, 606792731

www.centrum.lowicz.pl

  

                                                                                               

Łowicz 06.10.2020 r.

 

 

Grant 1 „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”


   Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje umowę nr UEB/000004/05/D zawartą 6 października 2020 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant o wartości 8316,00 złotych przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w ramach realizacji projektu współfinansowanego z środków PFRON pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 2” (umowa ZZO/000201/05/D) z zakresu zadań zlecanych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Ośrodku przy ul. Kaliskiej 6 w Łowiczu. Zgodnie z założeniami wsparciem w okresie 7 września - 30 grudnia 2020 roku zostanie objętych 11 osób realizujących bezpośrednie zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat grantu: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaczynamy-nabor-wnioskow-sluzacych-walce-z-covid-19/

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                   

Copyright © MK SOFT