Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci „Arka”

Od 1 kwietnia 2014 roku realizujemy projekt współfinansowany ze środków PFRON, w ramach którego został powołany Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci „Arka”. Ośrodek zapewnia wsparcie 10 dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu, a terapia prowadzona jest według Systemu Nauczania Kierowanego potocznie zwanego „metodą Petö”.
Żadna metoda ani technika rehabilitacyjna nie jest w stanie zaspokoić złożonych potrzeb dziecka wynikających z uszkodzenia mózgu i jego potrzeb rozwojowych, dając jednocześnie wsparcie rodzinie.
Głównym celem systemu jest przygotowanie niepełnosprawnego dziecka do samodzielnego życia oraz aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Jest to także system wychowywania w atmosferze miłości, poszanowania godności, poczuciu bezpieczeństwa.

Dziecko z wczesnym uszkodzeniem mózgu musi nauczyć się wielu umiejętności, które zdrowe dziecko nabywa nieświadomie i automatycznie poprzez zabawę z rodzicami, poznawanie własnego ciała i otoczenia, kontakty z dorosłymi i ich naśladowanie.
Rozwój i nauka dotyczy wszystkich dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z uszkodzenia mózgu, które mają trudności z mową, myśleniem, słuchem, wzrokiem, problemy ruchowe, intelektualne i emocjonalne. Mają one więcej umiejętności do opanowania i potrzebują na to zdecydowanie więcej czasu.
Wielokrotne powtarzanie czynności w  różnych  okolicznościach w ciągu każdego dnia powoduje ich utrwalanie i w konsekwencji poprawę funkcji, prowadzącą do możliwie największej autonomii.

Nasi podopieczni mają duże problemy z komunikacją werbalną. Choć najczęściej potrafią wypowiedzieć kilka słów lub sylab, olbrzymią trudność sprawia im jednak wyrażanie swoich poglądów, potrzeb i emocji, tym większą im większa jest ich niepełnosprawność ruchowa. Na ogół świetnie rozumieją mowę i przy odpowiednim wsparciu oraz dobraniu odpowiednich metod i strategii wspomagających porozumiewanie, możemy pomóc im w pełnej komunikacji z otoczeniem. Praca z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym wymaga zintegrowanych oddziaływań wielu specjalistów, którzy w swojej pracy muszą uwzględniać wszystkie deficyty rozwojowe związane z tą niepełnosprawnością. W tym także te, które dotyczą problemów w porozumiewaniu się z innymi. Takie kompleksowe podejście w przygotowaniu osoby niepełnosprawnej do niezależnego życia możemy odnaleźć w systemie Nauczania Kierowanego.
System Nauczania Kierowanego bazuje na pracy zespołu interdyscyplinarnego składającego się z pedagogów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów którzy realizują zintegrowaną edukację i rehabilitację niepełnosprawnych dzieci. Program terapeutyczny wymaga ścisłej współpracy wszystkich specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi. Każde zajęcia w Systemie Nauczania Kierowanego są tak przygotowane, aby wszystkie dzieci mogły w sposób aktywny komunikować się używając różnych strategii AAC ( Alternatywnych Metod Komunikacji).

System    nie   wymaga   drogiego   sprzętu.   MEBLE   PETÖ   składają   się  z drewnianych drążków, umożliwiających niepełnosprawnemu dziecku w każdej pozycji (leżenie, siedzenie, stanie i chodzenie) naukę chwytania, trzymania, puszczania/uwalniania z chwytu, fiksację, orientację w linii środkowej ciała oraz gwarantują mu bezpieczeństwo, prawidłową postawę i aktywną zmianę pozycji.
Aby praca z dziećmi w Ośrodku „Arka” przyniosła oczekiwane efekty nasi terapeuci uczestniczyli w szkoleniu, którego organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za Krokiem” w Zamościu, które jako jedyne w Polsce specjalizuje się w metodzie pracy Nauczania Kierowanego z dziećmi z wczesnym uszkodzeniem mózgu. Trenerzy prowadzący zajęcia praktyczno-teoretyczne, zostali wykwalifikowani za granicą m.in. w Budapeszcie, Belgii. Szkolenia takie są bardzo kosztowne. Nam udało się w wyniku prowadzonej rekrutacji zakwalifikować 7 terapeutów na szkolenie bezpłatnie. Jedynymi kosztami do pokrycia przez uczestników były koszty zakwaterowania.  Dodatkowo dwóch terapeutów odbyło tygodniowy staż w zamojskim ośrodku z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji AAC.

Nasze Stowarzyszenie od ponad roku zabiegało o możliwość przeszkolenia zespołu terapeutycznego. Obecnie naszym priorytetem jest wprowadzenie do terapii alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Niebawem część naszych terapeutów ukończy odpowiednie szkolenia wspomagające rozwój mowy oraz różne techniki i metody motywujące dzieci niepełnosprawne do komunikacji jako istotnego elementu w procesie nauki porozumiewania się (m.in.: MAKATON-system gestów i symboli graficznych, PECS-system znaków graficznych i symboli).

Artykuł napisany na podstawie książki Pani Marii Król „ Mózgowe Porażenie Dziecięce. Księga pytań i odpowiedzi” oraz materiałów kursowych.

Przejdź do galerii

Copyright © MK SOFT