Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Historia powstania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi dla Łodzi – Śródmieście 5 maja 2006 roku i czynności organizacyjno-prawne związane z prawidłowym działaniem Stowarzyszenia trwały do połowy marca 2007 roku. Od tego maja 2006 roku zaczęto realizować założone cele stowarzyszenia. Z uwagi na fakt, że w początkowej fazie nie posiadaliśmy środków finansowych, stąd też pierwsze działania Zarządu ukierunkowane były w celu pozyskania powyższych środków. W kwietniu 2007 roku podjęta została decyzja o wspólnej organizacji wraz z Stowarzyszeniem Forum Młodych Łowiczan IV Rodzinnych Regat Kajakowych pod hasłem „Bzura Łączy Pokolenia”.

Do udziału w regatach zaproszono uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego i mieszkańców Łowicza, którzy mieli za zadanie pokonać w najkrótszym czasie wyznaczoną trasę wyścigu na rzece Bzurze.

W ramach organizacji regat kajakowych podjęto następujące działania:

  • opracowano pomysł oraz sposób realizacji przedsięwzięcia,
  • wyznaczono koordynatora działań, który był odpowiedzialny za pozyskiwanie sponsorów i oprawę techniczną regat,
  • opracowanie technicznej strony imprezy (bezpieczeństwo, harmonogram działań),
  • częściowe sfinansowanie imprezy poprzez zakup pucharów,
  • nawiązanie współpracy ze szkołami powiatu łowickiego, które brały udział w regatach,
  • zaproszenie gości, sponsorów regat i mediów.

W ramach imprezy odbyły się: konkursy z nagrodami m.in. bieg z kajakiem, bieg z przywiązanym wiosłem, zakładanie kapoka z zamkniętymi oczami, koncert muzyki szantowej. Przeprowadzono wywiady z zaproszonymi gośćmi. Zgromadzona publiczność miała możliwość z korzystania z ciepłego posiłku serwowanego przez jednego ze sponsorów.

Przez organizatorów została zapewniona również opieka medyczna. Nad bezpieczeństwem regat czuwali członkowie łowickiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne i ratownicy z grupy PCK. Ponadto również członkowie stowarzyszenia czuwali nad bezpieczeństwem imprezy dbali o merytoryczną i techniczną stronę regat kajakowych. Głównym sędzią regat był Wiceprzewodniczący naszego stowarzyszenia Paweł Kępka.

Dzięki organizacji regat kajakowych wspólnie z Stowarzyszeniem Forum Młodych Łowiczan udowodniliśmy, że brzeg rzeki Bzury jest wspaniałym miejscem do spędzania wolnego czasu.

Przez okres 2008 i 2009 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności.

23 grudnia 2009 roku złożyliśmy wniosek do TVP o przyznanie darowizny w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2009” pn. „Terapia zajęciowa jako forma rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wspierana pomocą logopedyczną”.

29 kwietnia 2010 roku stowarzyszenie zawarło z TVP umowę  na sumę 10.000 zł, w ramach której w miesiącach maju i czerwcu 2010 roku zatrudniona była terapeutka zajęciowa pracująca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zakupiono: keyboard, zestaw instrumentów tz. orffa, materiały do pracy terapeuty zajęciowego.

W związku z dużym zapotrzebowaniem  społecznym na rehabilitację osób niepełnosprawnych stowarzyszenie wzięło udział w piątym konkursie o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - ogłoszonym 16 grudnia 2009 przez PFRON. W lutym 2010 roku złożyliśmy wiosek  pn ‘’Pomocna Ręka” w  wyniku procedury konkursowej stowarzyszenie uzyskało możliwość realizacji projektu wieloletniego w okresie styczeń 2010 - marzec 2012 roku.  W pierwszym okresie realizacji umowy (styczeń 2010 - marzec 2011) uzyskaliśmy dotację w wysokości  80.135,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonana została praca o wartości 63.445 zł. W ramach tej kwoty wypracowanych zostało 1860 godzin indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez dwie fizjoterapeutki, terapia zajęciowa, obsługa księgowa, opłaty za użytkowanie konta w Banku PKO. 10 stycznia 2011 roku podpisaliśmy z powiatem łowickim umowę użyczenia wynajmu lokalu przy ul. Świętojańskiej 1\3. Niniejszy lokal wymagał gruntownego remontu. Wszystkie prace remontowe zakończyliśmy w czerwcu 2011 roku.

Copyright © MK SOFT