Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie 25 dzieciom i 5 dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

 

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

 

I okres realizacji - 01.04.2017 - 31.03.2018

II okres realizacji - 01.04.2018 – 31.03.2019

Projekt ma charakter regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 6.

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji została utworzone imienna listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniły kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

4. Osoby, które zakwalifikowano do projektu przystąpiły do kolejnego etapu rekrutacji.

W tym celu powołana 3-osobowa "komisja orzekająca" po zapoznaniu się z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dodatkowymi zaświadczeniami o stanie zdrowia osób zgłaszających się z prośbą o objęcie pomocą rehabilitacyjną, przystąpiła do oceny psychomotorycznej i rekrutacji beneficjentów do udziału w projekcie. W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 25 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu. Z tej grupy została wyłoniona podgrupa 10 dzieci mocno uszkodzonych, które korzystają z bardzo intensywnego wsparcia w formie zajęć fizjoterapeutycznych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych, dogoterapeutycznych, muzykoterapeutycznych, terapii metodą Weroniki Sherborne i szkoły rąk. Pozostała 15 dzieci w lepszym stanie funkcjonalnym i 5 osób dorosłych będą korzystają z zajęć fizjoterapeutycznych i terapii zajęciowej z elementami zajęć pedagogicznych. W rekrutacji była przestrzegana zasada równości szans, w tym płci 

1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostały  utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniły kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku każdego okresu realizacji projektu.

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

-zajęcia pedagogiczne, -terapia metodą Weroniki Sherborne, -dogoterapia, -muzykoterapia, -logopedia,

-terapia zajęciowa, -psychoterapia, -szkoła rąk, -fizjoterapia. 

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2017 - III 2018.
 2. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2017 - III 2018.
 3. Prowadzenie terapii metodą Weroniki Sherborne - IV 2017 - III 2018.
 4. Prowadzenie zajęć dogoterapii - IV 2017 - III 2018.
 5. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - IV 2017 - III 2018.
 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - IV 2017 - III 2018.
 7. Prowadzenie terapii zajęciowej - IV 2017 - III 2018.
 8. Prowadzenie zajęć psychologicznych - IV 2017 - III 2018.
 9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2017 - III 2018.
 10. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2017 - III 2018.
 11. Zakup materiałów do bieżącej pracy terapeutów - IV 2017 - III 2018.
 12. Zatrudnienie kierownika -  koordynatora projektu, specjalisty do obsługi EGW, księgowej i sprzątaczki - IV 2017 - III 2018.
 13. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu i wykonanie Audytu Zewnętrznego – IX – X 2017 i  I i III 2018.
 14. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP - IV 2017 - III 2018.
 15. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2017 - III 2018.
 16. Praca wolontariusza - IV 2017 - III 2018.
 17. Zakup przenośnego podwiesia do sprzętu SI z belką rozbudowującą – V – VI 2017.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne. 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 441640,00 zł.

Copyright © MK SOFT