Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Fizjoterapia, trening samoobsługi i czynności dnia codziennego w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Fizjoterapia, trening samoobsługi i czynności dnia codziennego w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

poprzez usprawnianie funkcji neuromotorycznych, poznawczych, społecznych, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych w miejscu zamieszkania beneficjenta.

Jest to projekt realizowany w okresie: 01.04.2016 – 31.12.2016

Projekt ma charakter ponadregionalny i realizowany jest w:

 1. Powiecie łowickim (województwo łódzkie).

 2. Świnoujściu (województwo zachodniopomorskie).

 3. Powiecie sochaczewskim (województwo mazowieckie).

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. O przyjęciu do projektu decydowało: posiadanie aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności, pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń i wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 2. Podczas rekrutacji została utworzona imienne lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku każdego okresu realizacji projektu.

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 1. Zajęcia fizjoterapeutyczne.

 2. Trening samoobsługi i czynności dnia codziennego.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta, Rekrutacja - IV 2016 – XII 2016.

 2. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - V 2016 – XII 2016.

 3. Prowadzenie treningu samoobsługi i czynności dnia codziennego - V 2016 – XII 2016.

 4. Praca wolontariuszy - IV 2016 – XII 2016.

 5. Zatrudnienie koordynatora projektu - IV 2016 – XII 2016.

 6. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji umowy i wykonanie audytu zewnętrznego (grudzień 2016 rok) – VII – IX i XII 2016.

 7. Śledzenie rozwoju beneficjenta poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom - domownikom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka/domownika - V 2016 – XII 2016.

 8. Realizacja kosztów pośrednich projektu - IV 2016 – XII 2016.

 9. Przejazdy służbowe koordynatora monitorującego realizację projektu na trasie Łowicz - Świnoujście – Łowicz – V, VII, VIII, X i XII 2016.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – Piotr Gołaszewski – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Copyright © MK SOFT