Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”

Projekt: „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych”

                                 

      Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez udział w cyklu imprez integracyjnych

Jest to projekt realizowany w okresie 01.05.2023 - 31.01.2024.

Projekt ma charakter ponadregionalny i realizowany jest w województwie: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.

Projekt pn.: „Cykl imprez integracyjnych promujących aktywność osób niepełnosprawnych” zaplanowany do realizacji w okresie 01.05.2023 – 31.01.2024 r. ma na celu stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez udział w cyklu imprez integracyjnych. Informacje o podejmowanych działaniach oraz o rekrutacji beneficjentów do projektu będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.centrum.lowicz.pl. W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu: 50 dzieci niepełnosprawnych i 50 dorosłych osób niepełnosprawnych, oraz grupa innych uczestników projektu: 160 członków rodzin beneficjentów ostatecznych, 20 opiekunów, 10 dzieci niepełnosprawnych i 10 dorosłych osób niepełnosprawnych.

Główne działania zaplanowane w projekcie:

1. Zorganizowanie Dnia Dziecka dla 50 beneficjentów ostatecznych i 150 uczestników przy Domu Parafialnym w Zdunach, gdzie Stowarzyszenie planuje budowę Kompleksowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Niepełnosprawnych Osób-"Dom na 105". Impreza odbędzie w okresie Maj/Czerwiec 2023 roku.

2. Wyjazdy Integracyjne do Park Suntago Wodny Świat (Wręcza, województwo mazowieckie) dla 80 beneficjentów ostatecznych i 80 uczestników/opiekunów (4 wyjazdy autokarowe z zakupem biletów i wyżywieniem). Wyjazdy zaplanowano w okresie Czerwiec - Sierpień 2023 roku.

3. Zorganizowanie Pikniku przy "Domu na 105" dla 60 beneficjentów ostatecznych i 180 uczestników w Zdunach. Impreza odbędzie w okresie Wrzesień/Październik 2023 roku.

4. Zorganizowanie wystaw prac plastycznych "Mój świat" (3 edycje – czerwiec, październik,grudzień) wykonanych przez beneficjentów ostatecznych projektu oraz zorganizowanie spotkania Wigilijno-Noworocznego dla 60 beneficjentów ostatecznych i 60 uczestników projektu w okresie Grudzień 2023/Styczeń 2024 roku.

W ramach projektu zaplanowano również min. następujące działania: praca kierownika-koordynatora projektu, obsługa informatyczna projektu, obsługa księgowa, audyt zewnętrzny projektu, zakup materiałów biurowych i zakup materiałów BHP, promocja projektu w prasie/radiu. 

Łączne koszty kwalifikowane projektu to 149.010,00 zł, z czego dofinansowanie PFRON to 133.300,00 zł, wkład własny niefinansowy to 6.510,00 zł i wkład własny finansowy 9.200,00 zł.

 Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent będzie zakwalifikowany do udziału w maksymalnie siedmiu dniach wsparcia (działaniach). Wsparcie zostanie dobrane przez koordynatora projektu wspólnie z innym personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. W rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym płci. Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator - kierownik projektu.

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

   Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

 

Copyright © MK SOFT