Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” - 2 okres realizacji

Projekt

„Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”

- 2 okres realizacji

                                 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje drugi okres projektu pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności i jej wtórnych skutków, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej

   Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji – 01.04.2022 - 31.03.2023

II okres realizacji – 01.04.2023 – 31.03.2024

III okres realizacji – 01.04.2024 – 31.03.2025

Projekt ma charakter regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 6.

 

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

 

W tym celu została powołana 3 - osobowa "komisja orzekająca" składająca się z terapeuty zajęciowego, logopedy i magistra fizjoterapii. W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 28 dzieci i 9 dorosłych osób niepełnosprawnych. Każdy beneficjent będzie ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

Beneficjenci ostateczni korzystają z intensywnego wsparcia w formie zajęć: treningu funkcjonalnego terapii ruchem), logopedycznych z elementami muzykoterapii, pedagogicznych, terapii metodą Vojty i NDT Bobath, szkoły rąk i hipoterapii. W rekrutacji jest przestrzegana zasada równości szans, w tym płci.

Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 01.04 2022 do 31.03.2025 r.

 

  

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2023 - III 2024.

2. Zatrudnienie kierownika - koordynatora projektu, sprzątaczki/a i pracownika do obsługi EGW  - IV 2022 - III 2024.

3. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2023 - III 2024.

4. Prowadzenie zajęć treningu funkcjonalnego (terapii ruchem) - IV 2023 - III 2024.

5. Prowadzenie terapii metodą Vojty i NDT Bobath - IV 2023 - III 2024.

6. Prowadzenie terapii pedagogicznej- IV 2023 - III 2024.

7. Prowadzenie zajęć logopedycznych z elementami muzykoterapii - IV 2023 - III 2024.

8. Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej - IV 2023 - III 2024.

9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2023 - III 2024.

10. prowadzenie hipoterapii - IV 2023 - III 2024.

11. Praca wolontariusza - IV 2023 - III 2024.

12. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, wykonanie audytu zewnętrznego.

13. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2023 - III 2024.

14. Zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów - IV 2023 - III 2024.

15. Zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania - IV 2023 - III 2024.

16. Realizowanie opłat stałych (opłaty za czynsz, koszty ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, inne opłaty eksploatacyjne) - IV 2023 - III 2024.

17. Obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - IV 2024 - III 2025.

18. Zakup materiałów BHP - IV 2023 - III 2024.

19. Zakup środków trwałych niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów - IV 2023 - III 2024.

20. Wykonanie Audytu Zewnętrznego projektu.

21. Zakup inwestycyjny.

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

   Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 

2 okres realizacji

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT