Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”

Projekt

„Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3”

- 1 okres realizacji

                                 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje pierwszy okres projektu pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności 3” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności i jej wtórnych skutków, podniesienie jakości życia, oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej

   Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji – 01.04.2022 - 31.03.2023

II okres realizacji – 01.04.2023 – 31.03.2024

III okres realizacji – 01.04.2024 – 31.03.2025

Projekt ma charakter regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 6.

 

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

4. Osoby, które zakwalifikowano do projektu przystąpią do kolejnego etapu rekrutacji. 

W tym celu zostanie powołana 3 - osobowa "komisja orzekająca" składająca się z terapeuty zajęciowego, logopedy i magistra fizjoterapii. Komisja po zapoznaniu się z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dodatkowymi zaświadczeniami o stanie zdrowia osób zgłaszających się z prośbą o objęcie pomocą rehabilitacyjną, przystąpi do oceny psychomotorycznej i rekrutacji beneficjentów do udziału w projekcie.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 26 dzieci i 8 dorosłych osób niepełnosprawnych. Każdy beneficjent będzie miał specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia zostanie dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostanie wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

Beneficjenci ostateczni będą korzystali z intensywnego wsparcia w formie zajęć: treningu funkcjonalnego terapii ruchem), logopedycznych z elementami muzykoterapii, pedagogicznych, terapii metodą Vojty i NDT Bobath, szkoły rąk i hipoterapii. W rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym płci.

Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 01.04 2022 do 31.03.2025 r.

 

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 

1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2022 - III 2023.

2. Zatrudnienie kierownika - koordynatora projektu, sprzątaczki/a i pracownika do obsługi EGW  - IV 2022 - III 2023.

3. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2022 - III 2023.

4. Prowadzenie zajęć treningu funkcjonalnego (terapii ruchem) - IV 2022 - III 2023.

5. Prowadzenie terapii metodą Vojty i NDT Bobath - IV 2022 - III 2023.

6. Prowadzenie terapii pedagogicznej- IV 2022 - III 2023.

7. Prowadzenie zajęć logopedycznych z elementami muzykoterapii - IV 2022 - III 2023.

8. Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej - IV 2022 - III 2023.

9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2022 - III 2023.

10. prowadzenie hipoterapii - IV 2022 - III 2023.

11. Praca wolontariusza - IV 2022 - III 2023.

12. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu, wykonanie audytu zewnętrznego – IX – X 2022 i I – III 2023.

12. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2022 - III 2023.

14. Zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów - IV 2022 - III 2023.

15. Zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania - IV 2022 - III 2023.

15. Realizowanie opłat stałych (opłaty za czynsz, koszty ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, inne opłaty eksploatacyjne) - IV 2022 - III 2023.

16. Obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - IV 2022 - III 2023.

17. Zakup materiałów BHP - IV 2022 - III 2023.

18. Zakup środków trwałych niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów - IV 2022 - III 2023.

19. Wykonanie Audytu Zewnętrznego projektu.

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

   Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT