Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” – 1 okres realizacji

Projekt

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4”
– 1 okres realizacji

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 4” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020 (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2021 - 31.03.2024 r.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2021 - 31.03.2022 - obecny okres realizacji

II okres realizacji - 01.04.2022 – 31.03.2023

III okres realizacji – 01.04.2023 – 31.03.2024

Projekt ma charakter Regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Warunki rekrutacji do projektu:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych - Ankiety, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Rejestracja uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Ankiety, która dostępne są w Biurze Stowarzyszenia.

3. Podczas rekrutacji zostaje utworzona imienna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

4. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostają na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostaje wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu. 

W projekcie wezmą udział osoby wytypowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej. Rekrutacja beneficjentów zadania odbędzie się także poprzez zamieszczenie informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej Stowarzyszenia - www.centrum.lowicz.pl, poprzez kontakty bezpośrednie z osobami zainteresowanymi, oraz poprzez wywieszenie informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Łowiczu i przesłanie informacji o rekrutacji do ościennych ośrodków pomocy społecznej. W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 32 dzieci niepełnosprawne i 23 dorosłe osoby niepełnosprawne (plan na 01.04.2021 r). Rekrutacja zostanie przeprowadzona w taki sposób, by grupa uczestników projektu mogła zrealizować cele projektu wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Docelowo planuje się zakwalifikowanie do projektu beneficjentów, którzy obecnie objęci są wsparciem w realizowanym projekcie pn.: „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3”, oraz dzieci niepełnosprawne obecnie oczekujących na rehabilitację, którym udzielamy wsparcia w formie wolontariatu i inni beneficjenci, którzy wezmą udział w rekrutacji.

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostaną utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

Osoby, które zakwalifikowano do projektu przystąpią do kolejnego etapu rekrutacji. W tym celu zostanie powołana 3-osobowa "komisja orzekająca" składająca się z terapeuty zajęciowego, logopedy i magistra fizjoterapii. Komisja po zapoznaniu się z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dodatkowymi zaświadczeniami o stanie zdrowia osób zgłaszających się z prośbą o objęcie pomocą rehabilitacyjną, przystąpi do oceny psychomotorycznej i rekrutacji beneficjentów do udziału w projekcie.

 

Rodzaj badania:

1. Wywiad chorobowy.

2. Ocena postawy, motoryki dużej, koordynacji i równowagi w pozycji siedzącej, stojącej. Ocena chodu lub czworakowania, pełzania i pokonywania przeszkód.

3. Ocena motoryki małej, grafomotoryki, koordynacji oko-ręka.

4. Ocena mowy werbalnej i niewerbalnej.

5. Ocena umiejętności matematyczno-logicznych, czytania i pisania.

6. Ocena umiejętności samoobsługi.

7. Ocena utraty funkcji i jej wpływ na jakość życia.

Każdy beneficjent będzie miał specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia zostanie dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostanie wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu i będzie one aktualizowane w miarę potrzeb w trakcie realizacji projektu. W rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym płci. Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator - kierownik projektu.

Beneficjenci ostateczni będą korzystali z intensywnego wsparcia w formie:

- terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii),

- terapii logopedycznej,

- terapii pedagogicznej,

- zajęć muzykoterapeutycznych,

- hipoterapii,

- neuroterapii metodą RSA i EEG Biofeedback,

- terapii metodą Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath.

Osoba niepełnosprawna, będąca beneficjentem niniejszego projektu w trakcie jego realizacji nie będzie beneficjentem żadnego innego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ze środków PFRON.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2021 - III 2022.
 2. Prowadzenie terapii metodami Integracji Sensorycznej, Vojty i NDT Bobath -  IV 2021 - III 2022.
 3. Prowadzenie terapii ruchem (treningu funkcjonalnego - fizjoterapii) - IV 2021 - III 2022.
 4. Prowadzenie terapii zajęciowej - IV 2021 - III 2022.
 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2021 - III 2022.
 6. Prowadzenie terapii logopedycznej - IV 2021 - III 2022.
 7. Prowadzenie muzykoterapii - IV 2021 - III 2022.
 8. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2021 - III 2022.
 9. Prowadzenie hipoterapii - IV 2021 - III 2022.
 10. Praca wolontariuszy - IV 2021 - III 2022.
 11. Zatrudnienie koordynatora - kierownika projektu, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2021 - III 2022.
 12. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz wykonanie audytu zewnętrznego (wrzesień - październik 2021 i luty - marzec 2022 rok).
 13. Śledzenie rozwoju dziecka i dorosłej osoby niepełnosprawnej poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych - IV 2021 - III 2022.
 14. Realizowanie opłat stałych (opłat za czynsz, kosztów ogrzewania, opłat za energię elektryczną, opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, innych opłat eksploatacyjnych), zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, zakup materiałów BHP, obsługa księgowa projektu przez wykonawcę zewnętrznego - usługa, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy specjalistów, zakup środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych, środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.
 15. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2021 - III 2022.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 23.03.2021 do 31.03.2024 r.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

1 okres realizacji

 

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT