Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” - 3 okres realizacji

Projekt

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” – 3 okres realizacji

 

                                 

      Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni” z dnia 10.10.2017 (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2018 - 31.03.2021 r.

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

 

   Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2018 - 31.03.2019

II okres realizacji - 01.04.2019 – 31.03.2020

III okres realizacji – 01.04.2020 – 31.03.2021  – obecny okres realizacji

Projekt ma charakter lokalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

 

   Warunki rekrutacji do projektu:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych - Ankiety, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Rejestracja uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Ankiety, która dostępne są w Biurze Stowarzyszenia.

3. Podczas rekrutacji zostaje utworzona imienna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

4. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostają na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostaje wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

 

   Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

1. Terapia metodą NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej.

2. Fizjoterapia.

3. Terapia zajęciowa (w tym wolontariat).

4. Terapia pedagogiczna (w tym wolontariat).

5. Terapia logopedyczna.

6. Muzykoterapia.

7. Neuroterapia metodą RSA Biofeedback i EEG Biofeedback.

8. Hipoterapia.

 

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2020 - III 2021.
 2. Prowadzenie terapii metodami NDT Bobath i Integracji Sensorycznej -  IV 2020 - III 2021.
 3. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2020 - III 2021.
 4. Prowadzenie zajęć z terapii zajęciowej - IV 2020 - III 2021.
 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2020 - III 2021.
 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - IV 2020 - III 2021.
 7. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - IV 2020 - III 2021.
 8. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2020 - III 2021.
 9. Prowadzenie zajęć z hipoterapii - IV 2020 - III 2021.
 10. Praca wolontariuszy - IV 2020 - III 2021.
 11. Zatrudnienie koordynatora - kierownika projektu, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2020 - III 2021.
 12. Obsługa księgowa projektu – IV 2020 – III 2021.
 13. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz wykonanie audytu zewnętrznego (luty - marzec 2021 rok) – IX, X 2020 i I, II, III 2021.
 14. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, internet, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP - IV 2020 - III 2021.
 15. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dzieci - IV 2020 - III 2021.
 16. Zakup materiałów do bieżącej pracy specjalistów - IV 2020 - III 2021.
 17. Zakupy inwestycyjne – IV 2020 – VI 2020.
 18. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2020 - III 2021.

 

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

   Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

   Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 01.04 2018 do 31.03.2021 r.

 

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

 

 

 

Copyright © MK SOFT