Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” – 2 okres realizacji

Projekt

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” – 2 okres realizacji

 

                                

    

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 3” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni” z dnia 10.10.2017 (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2018 - 31.03.2021 r.

 

   Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

 

    Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - obecny - 01.04.2018 - 31.03.2019

II okres realizacji - 01.04.2019 – 31.03.2020 – obecny okres realizacji

III okres realizacji – 01.04.2020 – 31.03.2021

Projekt ma charakter lokalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

 

   Warunki rekrutacji do projektu:

1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych - Ankiety, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Rejestracja uczestników dokonała się poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Ankiety, która dostępny była w Biurze Stowarzyszenia.

3. Podczas rekrutacji została utworzona imienna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

4. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

 

   Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

1. Terapia metodą NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej.

2. Fizjoterapia.

3. Terapia zajęciowa (w tym wolontariat).

4. Terapia pedagogiczna (w tym wolontariat).

5. Terapia logopedyczna.

6. Muzykoterapia.

7. Neuroterapia metodą RSA Biofeedback i EEG Biofeedback.

8. Hipoterapia.

 

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2019 - III 2020.
 2. Prowadzenie terapii metodami NDT Bobath i Integracji Sensorycznej -  IV 2019 - III 2020.
 3. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2019 - III 2020.
 4. Prowadzenie zajęć z terapii zajęciowej - IV 2019 - III 2020.
 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2019 - III 2020.
 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - IV 2019 - III 2020.
 7. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - IV 2019 - III 2020.
 8. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2019 - III 2020.
 9. Prowadzenie zajęć z hipoterapii - IV 2019 - III 2020.
 10. Praca wolontariuszy - IV 2019 - III 2020.
 11. Zatrudnienie koordynatora - kierownika projektu, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2019 - III 2020.
 12. Obsługa księgowa projektu – IV 2019 – III 2020.
 13. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz wykonanie audytu zewnętrznego (marzec 2020 rok) – IX, X 2019 i I, II, III 2020.
 14. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, internet, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP - IV 2019 - III 2020.
 15. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dzieci - IV 2019 - III 2020.
 16. Zakup materiałów do bieżącej pracy specjalistów - IV 2019 - III 2020.
 17. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2019 - III 2020.

    Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

    Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decyduje: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostają utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostają zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostają na liście rezerwowej.

   Nabór beneficjentów do projektu ma charakter stały i trwa od 01.04 2018 do 31.03.2021 r.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 697.616,00 zł.

 

 

Copyright © MK SOFT