Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Informujemy o realizacji projektu na rzecz osób niepełnosprawnych pn.

 

„Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

w okresie 01.06.2017-30.11.2017 r.

       Projekt ma na celu stworzenie trzydziestu osobom niepełnosprawnym z województwa łódzkiego warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich rozwoju psychoruchowego, zwiększenie poziomu integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie 6 miesięcy realizacji projektu. 

    W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 25 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. Do realizacji projektu zatrudnieni są:  2 logopedów, 2 fizjoterapeuci i 1 terapeuta zajęciowy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W rekrutacji była przestrzegana zasada równości szans i płci. Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin; oraz integrować środowisko lokalne na rzecz rozwiązywania ich potrzeb.

 

Osoby zainteresowane udziałem, oraz pracą przy realizacji projektu mogą składać dokumenty aplikacyjne, dostępne w siedzibie Stowarzyszenia na ul.Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu.

Koordynator projektu udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731

 

Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

  

 1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne metodami specjalistycznymi: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia w kombinezonach DUNAG-02, ćwiczenia na platformie dynamograficznej i bieżni, fizykoterapia wykonywane przez mrg. fizjoterapii.
 2. Grupowe warsztaty plastyczno-terapeutyczne wykonywane przez instruktora terapii zajęciowej.
 3. Indywidualne zajęcia logopedyczne rozwijające alternatywną komunikację wykonywane przez logopedów.
 4. Wystawa prezentująca  prace wykonane w trakcie warsztatów plastyczno-terapeutycznych. 
 


„Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego” w wysokości 22.600,00 zł

 

Projekt „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wieloprofilowe wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością kluczem do samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest stworzenie 25 dzieciom i 5 dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich poziomu rozwoju psychoruchowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

 

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

 

I okres realizacji - 01.04.2017 - 31.03.2018

II okres realizacji - 01.04.2018 – 31.03.2019

Projekt ma charakter regionalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 6.

Kryteria i zasady rekrutacji:

1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji została utworzone imienna listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniły kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

4. Osoby, które zakwalifikowano do projektu przystąpiły do kolejnego etapu rekrutacji.

W tym celu powołana 3-osobowa "komisja orzekająca" po zapoznaniu się z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dodatkowymi zaświadczeniami o stanie zdrowia osób zgłaszających się z prośbą o objęcie pomocą rehabilitacyjną, przystąpiła do oceny psychomotorycznej i rekrutacji beneficjentów do udziału w projekcie. W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu – 25 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu. Z tej grupy została wyłoniona podgrupa 10 dzieci mocno uszkodzonych, które korzystają z bardzo intensywnego wsparcia w formie zajęć fizjoterapeutycznych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych, dogoterapeutycznych, muzykoterapeutycznych, terapii metodą Weroniki Sherborne i szkoły rąk. Pozostała 15 dzieci w lepszym stanie funkcjonalnym i 5 osób dorosłych będą korzystają z zajęć fizjoterapeutycznych i terapii zajęciowej z elementami zajęć pedagogicznych. W rekrutacji była przestrzegana zasada równości szans, w tym płci 

1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Podczas rekrutacji zostały  utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.

3. Osoby, które spełniły kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku każdego okresu realizacji projektu.

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

-zajęcia pedagogiczne, -terapia metodą Weroniki Sherborne, -dogoterapia, -muzykoterapia, -logopedia,

-terapia zajęciowa, -psychoterapia, -szkoła rąk, -fizjoterapia. 

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2017 - III 2018.
 2. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2017 - III 2018.
 3. Prowadzenie terapii metodą Weroniki Sherborne - IV 2017 - III 2018.
 4. Prowadzenie zajęć dogoterapii - IV 2017 - III 2018.
 5. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - IV 2017 - III 2018.
 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - IV 2017 - III 2018.
 7. Prowadzenie terapii zajęciowej - IV 2017 - III 2018.
 8. Prowadzenie zajęć psychologicznych - IV 2017 - III 2018.
 9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2017 - III 2018.
 10. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2017 - III 2018.
 11. Zakup materiałów do bieżącej pracy terapeutów - IV 2017 - III 2018.
 12. Zatrudnienie kierownika -  koordynatora projektu, specjalisty do obsługi EGW, księgowej i sprzątaczki - IV 2017 - III 2018.
 13. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu i wykonanie Audytu Zewnętrznego – IX – X 2017 i  I i III 2018.
 14. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP - IV 2017 - III 2018.
 15. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2017 - III 2018.
 16. Praca wolontariusza - IV 2017 - III 2018.
 17. Zakup przenośnego podwiesia do sprzętu SI z belką rozbudowującą – V – VI 2017.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne. 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731.

„Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 441640,00 zł.

Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2” (01.04.2017 – 31.03.2018)

  Projekt

 „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2”    (01.04.2017 – 31.03.2018)

 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje 2 okres projektu pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych2”współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych w okresie 01.04.2017 - 31.03.2018 r..

   Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez usprawnianie funkcji poznawczych, emocjonalnych, społecznych, neuromotorycznych, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2016 - 31.03.2017

II okres realizacji - obecny - 01.04.2017 – 31.03.2018

Projekt ma charakter lokalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

   Warunki rekrutacji do projektu:

1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych - Ankiety, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

2. Rejestracja uczestników dokonała się poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Ankiety, która dostępny była w Biurze Stowarzyszenia.

3. Podczas rekrutacji została utworzona imienna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

4. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

   Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 1. Terapia NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej wspomagana dogoterapią.
 2. Fizjoterapia.
 3. Terapia zajęciowa (w tym wolontariat).
 4. Terapia pedagogiczna (w tym wolontariat).
 5. Terapia logopedyczna.
 6. Muzykoterapia (w tym wolontariat).
 7. Neuroterapia metodą RSA Biofeedback i EEG Biofeedback.
 8. Porady dietetyczne.
 9. Hipoterapia.
 10. Grupa Matki z dzieckiem.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2017 - III 2018.
 2. Prowadzenie terapii metodami NDT Bobath i Integracji Sensorycznej wspomaganej dogoterapią -    IV 2017 - III 2018.
 3. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2017 - III 2018.
 4. Prowadzenie zajęć z terapii zajęciowej - IV 2017 - III 2018 (oprócz VIII 2017).
 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2017 - III 2018 (oprócz VIII 2017).
 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - IV 2017 - III 2018 (oprócz VIII 2017).
 7. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - IV 2017 - III 2018.
 8. Prowadzenie porad dietetycznych - IV 2017 - III 2018.
 9. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2017 - III 2018.
 10. Prowadzenie zajęć z hipoterapii - IV 2017 - III 2018.
 11. Prowadzenie zajęć grupowych - Grupa Matki z dzieckiem - IV 2017 - III 2018.
 12. Praca wolontariuszy - IV 2017 - III 2018.
 13. Zatrudnienie kordynatora - kierownika projektu, księgowej, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2017 - III 2018.
 14. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy poprzez wykonanie aktu notarialnego (planowane w kwietniu -maju 2017) i wykonanie audytu zewnętrznego (marzec 2018 rok) - IV, V, VIII, IX 2017 i I i III 2018.
 15. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP - IV 2017 - III 2018.
 16. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dzieci - IV 2017 - III 2018.
 17. Dokonanie zakupów inwestycyjnych - IV - VII 2017.
 18. Zakup materiałów do bieżącej pracy specjalistów - IV 2017 - III 2018.
 19. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2017 - III 2018. 

 

   Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

    Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 693081,00 zł

Projekt „Fizjoterapia, trening samoobsługi i czynności dnia codziennego w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Fizjoterapia, trening samoobsługi i czynności dnia codziennego w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

poprzez usprawnianie funkcji neuromotorycznych, poznawczych, społecznych, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych w miejscu zamieszkania beneficjenta.

Jest to projekt realizowany w okresie: 01.04.2016 – 31.12.2016

Projekt ma charakter ponadregionalny i realizowany jest w:

 1. Powiecie łowickim (województwo łódzkie).

 2. Świnoujściu (województwo zachodniopomorskie).

 3. Powiecie sochaczewskim (województwo mazowieckie).

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. O przyjęciu do projektu decydowało: posiadanie aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności, pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń i wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 2. Podczas rekrutacji została utworzona imienne lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku każdego okresu realizacji projektu.

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 1. Zajęcia fizjoterapeutyczne.

 2. Trening samoobsługi i czynności dnia codziennego.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta, Rekrutacja - IV 2016 – XII 2016.

 2. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - V 2016 – XII 2016.

 3. Prowadzenie treningu samoobsługi i czynności dnia codziennego - V 2016 – XII 2016.

 4. Praca wolontariuszy - IV 2016 – XII 2016.

 5. Zatrudnienie koordynatora projektu - IV 2016 – XII 2016.

 6. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji umowy i wykonanie audytu zewnętrznego (grudzień 2016 rok) – VII – IX i XII 2016.

 7. Śledzenie rozwoju beneficjenta poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom - domownikom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka/domownika - V 2016 – XII 2016.

 8. Realizacja kosztów pośrednich projektu - IV 2016 – XII 2016.

 9. Przejazdy służbowe koordynatora monitorującego realizację projektu na trasie Łowicz - Świnoujście – Łowicz – V, VII, VIII, X i XII 2016.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – Piotr Gołaszewski – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych 2” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez usprawnianie funkcji poznawczych, emocjonalnych, społecznych, neuromotorycznych, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2016 - 31.03.2017

II okres realizacji - 01.04.2017 – 31.03.2018

Projekt ma charakter lokalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych - Ankiety, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.

 2. Rejestracja uczestników dokonała się poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Ankiety, która dostępny była w Biurze Stowarzyszenia.

 3. Podczas rekrutacji została utworzona imienna lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

 4. Osoby, które spełniają kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku okresu realizacji projektu.

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 1. Terapia NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej wspomagana dogoterapią.

 2. Fizjoterapia.

 3. Terapia zajęciowa.

 4. Terapia pedagogiczna (w tym wolontariat).

 5. Terapia logopedyczna.

 6. Muzykoterapia - 176 godzin

 7. Neuroterapia metodą RSA Biofeedback i EEG Biofeedback.

 8. Porady dietetyczne.

 9. Hipoterapia.

 10. Grupa Matki z dzieckiem.

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2016 - III 2017.

 2. Prowadzenie terapii metodami NDT Bobath i Integracji Sensorycznej wspomaganej dogoterapią - V 2016 - III 2017.

 3. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2016 - III 2017.

 4. Prowadzenie zajęć z terapii zajęciowej - V 2016 - III 2017 (oprócz VIII 2016).

 5. Prowadzenie terapii pedagogicznej - V 2016 - III 2017.

 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - V 2016 - III 2017.

 7. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - V 2016 - III 2017.

 8. Prowadzenie porad dietetycznych - IV 2016 - III 2017.

 9. Prowadzenie neuroterapii metodą EEG i RSA Biofeedback - IV 2016 - III 2017.

 10. Prowadzenie zajęć z hipoterapii - IV 2016 - III 2017.

 11. Prowadzenie zajęć grupowych - Grupa Matki z dzieckiem - IV 2016 - III 2017.

 12. Praca wolontariuszy - IV 2016 - II 2017.

 13. Zatrudnienie koordynatora - kierownika projektu, księgowej, sprzątaczki i pracownika do obsługi EGW - IV 2016 - III 2017.

 14. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy poprzez wykonanie aktu notarialnego (planowane w kwietniu -maju 2016) i wykonanie audytu zewnętrznego (marzec 2017 rok) - IV, V, VIII, IX 2016 i I i III 2017.

 15. Realizowanie opłat czynszowych, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych i materiałów BHP - IV 2016 - III 2017.

 16. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dzieci - IV 2016 - III 2017.

 17. Dokonanie zakupów inwestycyjnych - VI - VIII 2016.

 18. Zakup komunikatora dla osób niepełnosprawnych, myszy - piłki (trackball) i mat/materacy do zajęć rehabilitacyjnych - VI - VIII 2016.

 19. Zakup materiałów do bieżącej pracy specjalistów - VI 2016 - III 2017.

 20. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek poprzez realizację projektu - IV 2016 - III 2017.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – Piotr Gołaszewski – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt „Zintegrowana edukacja i rehabilitacja dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu”

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. „Zintegrowana edukacja i rehabilitacja dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 13 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach celu programowego nr 2: zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu poprzez usprawnianie funkcji intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, neuromotorycznej, komunikowania się i samoobsługi oraz dobór pomocy ortopedycznych i komunikacyjnych.

Jest to projekt wieloletni realizowany w okresach:

I okres realizacji - 01.04.2014 - 31.03.2015

II okres realizacji - 01.04.2015 – 31.03.2016

III okres realizacji – 01.04.2016 – 31.03.2017

Projekt ma charakter lokalny i realizowany jest w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 b.

 

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. O przyjęciu do projektu decydowało: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego, prawidłowe wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń.
 2. Podczas rekrutacji zostały utworzone imienne listy uczestników projektu oraz listy rezerwowe.
 3. Osoby, które spełniły kryteria oraz złożyły komplet dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostały na liście rezerwowej.

W wyniku rekrutacji została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu.

Każdy beneficjent ma specjalnie dobrany dla swoich potrzeb program terapeutyczny. Terapia została dobrana wspólnie z personelem w sposób przemyślany i najlepszy dla beneficjenta. Dla każdego beneficjenta zostało wykonane IPD na początku każdego okresu realizacji projektu.

 

Działania podjęte w projekcie to przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w formie następujących rodzajów zajęć:

 • zajęcia pedagogiczne, -terapia metodą Weroniki Sherborne, -dogoterapia, -muzykoterapia, -logopedia,
 • trening samoobsługi, -psychoterapia, -szkoła rąk, -fizjoterapia.

 

Harmonogram poszczególnych działań podjętych w trakcie realizacji III okresu niniejszego projektu:

 1. Opracowanie i korygowanie przez Zespół Orzekający szczegółowego, Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta - IV 2016 - III 2017.

 2. Prowadzenie terapii pedagogicznej - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 3. Prowadzenie terapii metodą Weroniki Sherborne - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 4. Prowadzenie zajęć dogoterapii - IV 2016 - III 2017.

 5. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 6. Prowadzenie zajęć logopedycznych - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 7. Prowadzenie treningu samoobsługi - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 8. Prowadzenie zajęć z psychoterapii - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 9. Prowadzenie Szkoły Rąk - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 10. Prowadzenie zajęć z fizjoterapii - IV 2016 - III 2017 (oprócz sierpnia).

 11. Zakup materiałów do bieżącej pracy terapeutów i zestawu do Integracji Sensorycznej - IV 2016 - III 2017.

 12. Zatrudnienie koordynatora projektu, specjalisty do obsługi EGW, księgowej i sprzątaczki - IV 2016 - III 2017.

 13. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu – IX – X 2016 i I i III 2017.

 14. Realizowanie opłat czynszowych - IV 2016 - III 2017.

 15. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów terapeutycznych i udzielanie rodzicom wskazówek co do form usprawniania, opieki, wychowania i edukacji ich dziecka - IV 2016 - III 2017.

 16. Praca wolontariuszy - IV 2016 - III 2017.

 17. Wykonanie audytu zewnętrznego – III 2017.

Wszystkie działania realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej skierowane do beneficjentów niniejszego projektu są bezpłatne.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zapraszamy po szczegółowe informacje do Biura Stowarzyszenia przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 606792731 – Piotr Gołaszewski – koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Copyright © MK SOFT