Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w okresie 24.05.2016-30.11.2016

„Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

     Projekt ma na celu stworzenie trzydziestu osobom niepełnosprawnym z województwa łódzkiego warunków umożliwiających równoprawny udział we wszystkich sferach życia, poprzez podniesienie ich rozwoju psychoruchowego, ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności i jej wtórnych skutków, podwyższenie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym i fizycznym, podniesienie jakości życia, rozwój kompetencji osobistych oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej i możliwości kontaktów interpersonalnych.
     W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych projektu - 25 dzieci niepełnosprawnych i 5 dorosłych osób niepełnosprawnych. Do realizacji projektu zatrudnieni będą: 2 logopedzi, 2 fizjoterapeuci i 1 terapeuta zajęciowy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans i płci. Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin; oraz integrować środowisko lokalne na rzecz rozwiązywania ich potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem, oraz pracą przy realizacji projektu zobowiązane są złożyć dokumenty aplikacyjne do godz. 16.00, 31 maja 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia na
ul.Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu – ilość miejsc ograniczona.
Koordynator projektu udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731
Szczegółowe dane i karty rekrutacyjne do pobrania dostępne są na stronie www.centrum.lowicz.pl

Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne metodami specjalistycznymi: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia w kombinezonach DUNAG-02, ćwiczenia na platformie dynamograficznej i bieżni, fizykoterapia wykonywane przez mrg. fizjoterapii.
2. Grupowe warsztaty plastyczno-terapeutyczne wykonywane przez instruktora terapii zajęciowej.
3. Indywidualne zajęcia logopedyczne rozwijające alternatywną komunikację wykonywane przez logopedów.
4. Wystawa prezentująca  prace wykonane w trakcie warsztatów plastyczno-terapeutycznych. 

„Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego” w wysokości 23.600,00 zł

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ankiety rekrutacyjne.doc)Ankiety rekrutacyjne.doc[Ankiety rekrutacyjne]408 Kb
Pobierz plik (Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc)Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc[Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie]235 Kb

Aktywizacja społeczna i obywatelska rodzin zmagających się z niepełnosprawnością

STOWARZYSZENIE  CENTRUM  INICJATYW  OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w okresie 01.05.2016-31.12.2016

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA RODZIN ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”


     Inicjatywa ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej czterdziestu rodzin z powiatu łowickiego, zmagających się z niepełnosprawnością. W ramach realizacji zadania planujemy poprawić funkcjonowanie oraz samodzielność 40 niepełnosprawnych dzieci w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej, emocjonalnej, poprzez udział w rehabilitacji indywidualnej metodą NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, RSA i EEG Biofeedback, Osteopatii Funkcjonalnej, PNF oraz udział w warsztatach plastycznych, ognisku integracyjnym, grupowym wyjeździe do sejmu RP i spotkaniu z parlamentarzystami. Prace plastyczne będą prezentowane w cyklu czterech wystaw wspólnie z pracami wykonanymi przez zdrowe dzieci ze szkół podstawowych powiatu łowickiego. Zaplanowaliśmy również aktywizację 40 rodziców niepełnosprawnych dzieci poprzez udział w spotkaniach i warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jakie napotykają w życiu podczas sprawowania opieki i wychowywania dziecka niepełnosprawnego, zwiększania własnych kompetencji obywatelskich oraz poznania zastępczych i niewerbalnych sposobów komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy (MAKATON).
     Poprzez realizację zadania chcemy także zwrócić uwagę lokalnej społeczności na potrzeby niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin; integrację środowiska na rzecz rozwiązywania ich potrzeb, dzielenia się dobrymi praktykami; ukazanie, że bez względu na niepełnosprawność mogą odgrywać oni ważną rolę w społeczeństwie i cieszyć się życiem. Dlatego skorzystamy z pomocy wolontariuszy, dzieci ze szkół podstawowych, mieszkańców oraz władz lokalnych z terenu powiatu łowickiego przy realizacji projektu. W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja beneficjentów projektu, kadry merytorycznej, administracyjne i wolontariuszy. Zadanie realizowane będzie przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia. Będą to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć dokumenty aplikacyjne do godz. 16.00 13 maja 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia na
ul.Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu – ilość miejsc ograniczona
Autorem i koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia jest p. Piotr Gołaszewski, który udziela informacji o projekcie pod nr tel. 606792731

Szczegółowy wykaz działań realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i obywatelska rodzin zmagających się z niepełnosprawnością”

1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych metodą: NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, PNF, Osteopatii Funkcjonalnej.
2. Grupowe warsztaty plastyczne, arteterapii i terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych.
3. Wystawy prac plastycznych: Barwy Wiosny, Barwy Lata, Barwy Jesieni, Barwy Zimy.
4. Spotkania i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych:
    - prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych,
    - możliwości uzyskania wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze źródeł publicznych,
    - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
    - szkolenie z zakresu działania wolontariatu,
    - szkolenie z zastępczych i niewerbalnych sposobów komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy (znaki i gesty MAKATON-u)
    - szkolenie/warsztaty ze sposobów radzenia sobie ze stresem związanym z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego,
    - spotkanie na temat: możliwości działań obywatelskich i partycypacji społecznej na terenie własnej gminy i powiatu.
5. Ognisko integracyjne w Lasku Miejskim z okazji Dnia Dziecka.
6. Grupowy wyjazd do Sejmu RP i spotkanie z parlamentarzystami.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w wysokości 98.760,00 zł

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ankiety rekrutacyjne.doc)Ankiety rekrutacyjne.doc[Ankiety rekrutacyjne]1851 Kb
Pobierz plik (Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc)Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie.doc[Regulamin rekrutacji i zasady udziału w projekcie]504 Kb

Grupa Matka z Dzieckiem

W „Grupie Matka z Dzieckiem” realizowana jest pedagogia funkcji ruchowej zintegrowanej ze wszystkimi obszarami rozwoju dziecka, tj.: mowy, somatognozji, emocji, motywacji i obcowania w atmosferze przyjaznej, zabawowej, przy dokładnym respektowaniu reguł rehabilitacji ruchowej zbliżonej do NDT-Bobath. Specjalnie przeszkoleni terapeuci posiadający wiedze z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, logopedii i alternatywnych metod komunikacji dokonują kompleksowej oceny rozwoju dzieci, planują pracę, opracowują programy indywidualne i grupowe, prowadzą zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne oraz ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, a także gry i zabawy z dziećmi. Terapeuci, dzięki wszechstronnemu przygotowaniu wpływają holistycznie na rozwój dziecka, traktując go jako niepodzielną całość.

Zajęcia mają następujący przebieg: powitanie, grupowe zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjne z wykorzystaniem alternatywnych systemów komunikacji (symbole bądź gesty Makatonu), wspólna zabawa, wspólne spożywanie posiłków (z indywidualnym instruktażem karmienia), toaleta, samoobsługa, podsumowanie zajęć i pożegnanie. Atutem tych zajęć jest interaktywna współpraca w triadzie: dziecko-terapeuta-rodzic, a celem nadrzędnym są potrzeby dziecka i wspomaganie jego rozwoju. W określeniu tych potrzeb pomocne są uwagi rodziców, którzy najlepiej znają swoje dzieci oraz wskazówki płynące od terapeutów. Terapeuci mówią i pokazują, jak pomagać dziecku w przemieszczaniu się podczas zabawy, jedzenia i toalety. Następnie rodzice pod okiem terapeutów stosują techniki terapeutyczne na tyle często, że nabierają wprawy i pewności w ich wykonywaniu. Rodzic, dzięki tym zajęciom rozwija swoje kompetencje rodzicielskie, buduje poczucie pewności siebie, poprawia relacje z dzieckiem oraz nabiera zaufania w skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Ten model wczesnej, partnerskiej współpracy skupionej na wspieraniu rozwoju, a nie tylko na dysfunkcji występującej u dziecka ma swoje źródło w Systemie Nauczania Kierowanego.

„Grupa Matki z Dzieckiem” to miejscem, w którym dziecko może pokazać swój potencjał rozwojowy, zmierzyć się z rówieśnikami, zaprezentować swoje indywidualności. Pomaga to rodzicom dostrzec mocne strony u dziecka, którzy od początku swojego rodzicielstwa skoncentrowani są na jego problemach. „Grupa Matki z Dzieckiem”, to specjalistyczna pomoc z udziałem rodziców, która łagodnie przygotowuje dziecko do kolejnego ważnego etapu jakim jest edukacja przedszkolna.

Przejdź do galerii

Wizyta w Zamościu

         13 czerwca gościliśmy w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu, które prowadzi działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z wczesnym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Celem zintegrowanego usprawniania jest  uzyskanie jak największej autonomii osoby z niepełnosprawnością w życiu osobistym i społecznym, możliwie pełne uczestnictwo w życiu publicznym oraz umocnienie jej rodziny.  

Stowarzyszenie zajmuje się kompleksową rehabilitacją, edukacją i opieką, którą obejmuje ponad 2000 dzieci. Zatrudnia 150 pracowników. Są to specjaliści najwyższej klasy, z dwoma fakultetami, np. pedagodzy specjalni i fizjoterapeuci, albo psycholodzy, logopedzi i lekarze, którzy ukończyli studia w Polsce oraz zagraniczne szkolenia w ramach różnych programów i projektów europejskich.

Poza Ośrodkiem w Zamościu, Stowarzyszenie prowadzi dwa warsztaty terapii zajęciowej w Zamościu i w Biłgoraju oraz Ośrodek w Biłgoraju i park terapeutyczno-rekreacyjny w Bondyrzu, czynny w okresie letnim. Prowadzi również Centrum Aktywizacji Społecznej, mieszkanie treningowe, gdzie odbywają się pobyty tygodniowe.

Do Zamościa pojechało 5 terapeutów: Renata Zagajewska, Milena Brzoza-Gołaszewska, Ewa Polak, Piotr Gołaszewski i Andrzej Czyżewski.  Założycielka i Prezes Stowarzyszenia Pani Maria Król  zapoznała nas z filozofią Nauczania Kierowanego i Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz oprowadziła po placówce o europejskich standardach wykończenia i wyposażenia, m.in. w system podnośników sufitowych.

Według Pani Marii Król tradycyjny sposób leczenia prezentowany przez różne metody prawie wyłącznie ogranicza się do usprawniania ruchowego. Polega ono na wielokrotnym wykonywaniu przez dziecko ćwiczeń ruchowych zalecanych przez terapeutę. Głównym i często jedynym celem tych zabiegów jest hamowanie odruchów patologicznych i kształtowanie fizjologicznych. Rola dziecka sprowadza się do biernego poddawania się działaniom osób dorosłych podczas kilkugodzinnych seansów terapeutycznych w systemie indywidualnym i gabinetowym.  Tymczasem rehabilitacja dziecka powinna być wbudowana w jego całodobowy tryb życia i wychowania a Nauczanie Kierowane daje możliwość pracy w grupie. Dla dziecka z MPD jest to czasami jedyna szansa nawiązania kontaktu ze środowiskiem innym niż własna rodzina lub grupa terapeutów zajmująca się jego rehabilitacją (lekarze, terapeuci, pedagodzy). Zdarza się czasami tak, że to samo dziecko, które z terapeutą wykonuje ruchy, np. chwytania i podnoszenia rąk, nie radzi sobie przy zdejmowaniu czapki.

Pani Maria Król jest autorką książki „ Mózgowe Porażenie Dziecięce. Księga pytań i odpowiedzi” (wyd. Harmonia), w której przedstawia tytułowe zaburzenie w jak najprostszy sposób z perspektywy matki osoby dotkniętej tym rodzajem niepełnosprawności oraz z perspektywy lekarza rehabilitacji.

Więcej o Stowarzyszeniu i Nauczaniu Kierowanym można przeczytać na stronie  www.spdn.pl

 

 

Zagospodarujemy czas łowickim seniorom

„Łowicki Aktywny Senior – cykl warsztatów i zajęć edukacyjnych” to nazwa projektu, na którego realizację Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej pozyskało środki zewnętrzne w wysokości 86 tys. zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Ogółem w konkursie ogłoszonym w marcu br. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013 dofinansowanie otrzymało 286 organizacji pozarządowych z całej Polski. Oferty złożyło blisko 1800 organizacji.  Złożona oferta naszego Stowarzyszenia w konkursie z nr 469 na realizację kilkunastu działań skierowanych do 160 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia, znalazła się na liście rankingowej pod nr 79.

Podstawowym celem projektu będzie zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych w tym poprawa poziomu życia seniorów w Łowiczu oraz tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej, rozwoju społeczno-kulturalnego poprzez różne formy aktywności.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Łowicza w wieku 60+ i zakłada jego realizację od 15 lipca do 31 grudnia 2013 roku w zakresie następujących działań:

1)    warsztaty tematyczne (zdrowej żywności, profilaktyki, zdrowia, zdrowego stylu życia, bezpiecznego korzystania z Internetu, rękodzielniczych, fotograficznych),

2)    zajęcia muzyczne (powołanie chóru i nauka śpiewu, emisji głosu),

3)    zajęcia integracyjno-plastyczne (sprawność ruchowa i arteterapia, m.in: odlewy z gipsu, ceramika, decoupage - zdobienie, filc – wykonanie obrazu, carving – dekorowanie potraw),

4)    szkolenia (obsługi komputera z Internetem I i II stopnia),

5)    spotkania z ciekawymi ludźmi (zasady bezpieczeństwa oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych i grzewczych),

6)    zajęcia sportowo – rekreacyjne (promujące aktywność ruchową, gimnastyczne, zabawy z chustą animacyjną, nauka chodzenia z kijami Nordic Walking),

7)    zajęcia relaksacyjne (nauka technik relaksacyjnych),

8)    konferencja naukowa ( w zakresie zwrócenia uwagi na potrzeby osób starszych),

9)   Dzień Seniora 25 września br. (wymiana doświadczeń, wspólna zabawa, wybór Pani i Pana Jesieni, przemarsz seniorów ulicami miasta, przegląd talentów artystycznych, wystawa prac powstałych podczas zajęć i warsztatów). 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej, którą będzie można otrzymać od 3 lipca w kilku miejscach w Łowiczu m.in.: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kaliskiej 6b, Środowiskowym Domu Samopomocy przy 3 Maja 11, Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. 3 Maja 5/7, Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego przy ul. Bratkowice 3a, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Podrzecznej 30. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu do 12 lipca 2013 roku.

Obecnie oprócz mieszkańców Łowicza w wieku powyżej 60 lat chętnych do udziału w przygotowanych zajęciach, warsztatach, szkoleniach komputerowych, stowarzyszenie poszukuje instruktorów, trenerów z takich dziedzin jak dietetyka, geriatrii, arteterapii, psychologów, informatyków i innych.

Autorem i koordynatorem projektu z ramienia stowarzyszenia jest nasz Wiceprzewodniczący Michał Zalewski, który udziela szczegółowych informacji o projekcie pod nr tel. 600 265 999 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Do współpracy przy realizacji projektu stowarzyszenie zaprasza działające w Łowiczu na rzecz seniorów organizacje i stowarzyszenia, Uniwersytet III Wieku, Miejsko-Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów czy Klub Seniora „Radość”.

 

 

Dzień Dziecka

Kolorowych snów

Uśmiechów od ucha do ucha,

Pięknych bajek na dobranoc,

Własnego pieska i kotka,

Co dzień nowych przygód,

Butów siedmiomilowych,

Gwiazdki z nieba,

Wspaniałych przyjaciół,

I szczęśliwej rodzinki.

    Wszystkim naszym małym i dużym podopiecznym składają życzenia rodzice, pracownicy i Zarząd Stowarzyszenia, którzy pragną podziękować Panu Pawłowi Mice i Firmie Ferraro za słodkie paczki dla dzieci. Dziękujemy z całego serca!

 

Copyright © MK SOFT