Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej

Statut

STATUT
Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Ziemi Łowickiej

Rozdział   I

Postanowienie ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym  i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

 Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz jest miasto Łowicz.

 § 4

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia  swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

 §5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach  określonych w przepisach szczegółowych. 

§6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub  podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3  członków  zwyczajnych biorących udział w Walnym  Zgromadzeniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 § 7

1. Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest integracja ludzi „dobrej woli”  chcących  realizować się na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej.

2. Celem stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej jest:

   1) organizowanie spotkań dyskusyjnych, wykładów, wystaw   i imprez  artystycznych;

   2) popularyzowanie wiedzy i kształtowanie etyki społecznej;

   3) prowadzenie działalności szkoleniowej i poradnictwa;

   4) prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej;

   5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości  narodowej obywatelskiej i kulturowej;

   6) ochrona i promocja zdrowia;

   7) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

   8) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

   9) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

   10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

   11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ;

   12) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;

   13) działalność wydawnicza i wystawiennicza;

   14) pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

   15) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

   16) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

   17) promocja zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

   18) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

   19) promocja i organizacja wolontariatu;

   20) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka;

   21) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

   22) organizowanie rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i środowiskowej oraz zawodowej i społecznej;

   23) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;

   24) powoływanie i prowadzenie placówek takich jak:

    -  świetlice socjoterapeutyczne,
    -  warsztaty terapii zajęciowej,
    -  ośrodki i oddziały pobytu dziennego,
    -  ośrodki rehabilitacji dla dzieci  i młodzieży,
    -  ośrodki rehabilitacji dla dorosłych,
    -  telefony zaufania,
    -  ośrodki opiekuńczo-lecznicze,
    -  niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
    -  domy pomocy społecznej.

   25) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do ratowania, ochrony, rewaloryzacji i rewitalizacji zabytków sakralnych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego,

   26) inspirowanie i udział w kreowaniu polityki ochrony i rewaloryzacji zabytków oraz obiektów dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej i regionalnej.

3. Stowarzyszenie kultywuje tradycje patriotyczne.

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

    1) przygotowywanie oraz realizacje programów edukacyjno-szkoleniowych,

   2) wspieranie oraz pielęgnowanie tradycji i kultury łowickiej,

   3) pomoc dla wszelkich form rozwoju turystyki,

   4) popularyzację sportu i promocję zdrowia poprzez organizację imprez sportowych,

   5) propagowanie ochrony środowiska,

   6) organizowanie szkoleń, konferencji, odczytów i wydawanie publikacji,

   7) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

   8) gromadzenie środków finansowych, poprzez m.in. organizowanie zbiórek publicznych, loterii na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

5. Stowarzyszenie prowadzi rehabilitację, także osób niepełnosprawnych.

6. Zakres prowadzonej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:          

   1) muzykoterapia, nauka gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne w    formie pozaszkolnej,

   2) kursy udzielania pierwszej pomocy, zajęcia pedagogiczne, korepetycje w formie edukacji pozaszkolnej, terapia zajęciowa rozwijająca i szkolenia w tym zakresie,

   3) działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

   4) zajęcia fizjoterapeutyczne prowadzone w takich dziedzinach jak: badania fizjoterapeutyczne, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, fizjoterapia metodami specjalistycznymi, hipoterapia, gimnastyka korekcyjna i szkolenia w tym zakresie,

   5) terapia logopedyczna i psychologiczna,

   6) prowadzenie rehabilitacji i opieka nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, także w ich domach,

   7) prowadzenie rehabilitacji i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, także w ich domach,

   8) poradnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizowanie różnych form wspierania finansowego osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zbieranie funduszy na działalność społeczną,

   9) organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i turystycznych,

   10) organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych takich jak: pokazy, wystawy tematyczne, imprezy plenerowe i rekreacyjne,

   11) organizowanie akcji promujących ochronę środowiska naturalnego człowieka poprzez prowadzenie wystaw celowych, spotkań, edukacji ekologicznej,

   12) promowanie tematyki działalności Stowarzyszenia w internecie poprzez działania informacyjne,

   13) wydawanie materiałów reklamowych promujących działalność Stowarzyszenia.                               

7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 8

Stowarzyszenie może  prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony będzie na działalność pożytku publicznego i nie może być przekazany do podziału miedzy jego członków. 

Rozdział III

Członkowie,  ich  prawa i obowiązki

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą  być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

      1. Członków zwyczajnych;

      2. Członków wspierających;

      3. Członków honorowych 

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna  posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, identyfikująca się ze statutowymi celami Stowarzyszenia i zdecydowana na aktywne włączenie się w jego prace.

2. Członkiem  wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w  rozwój  idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla  Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających  przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego  następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

   1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

   2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie,

   3) zgłaszania projektów uchwał  i wniosków na Walne Zgromadzenie Członków oraz postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

   1) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

   2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

   3) regularnego opłacania składek członkowskich.   

§ 13

Członek honorowy ma prawo udziału w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym. Jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 14

1. Członek wspierający ma prawa określone w § 12 ust. 2 pkt. 2 i 3, ponadto ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń  oraz do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

 § 15

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

   1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

   2) śmierci członka lub utraty  osobowości prawnej przez członka wspierającego,

   3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania  z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

   4) wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał  i regulaminów, zasad etyki,

   5) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3, 4, 5 orzeka Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo  wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia  Członków, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone z ust.2.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 § 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd Stowarzyszenia;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja   wszystkich  władz  Stowarzyszenia  trwa  5  lat,  a  ich  wybór  odbywa  się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. §19 ust4-6 stosuje się odpowiednio.

 § 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenie lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

1. Walne Zgromadzenie  Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym  Zgromadzeniu Członków biorą udział:

   1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

   2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego  Zgromadzenia  Członków.

4. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie określonym w ust. 3.

5. Walne Zgromadzenie Członków zdolne jest do podejmowania  uchwał przy obecności co   najmniej połowy członków. W przypadku braku wymaganego quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie. W zawiadomieniu o ponownym terminie należy zaznaczyć, że Walne Zgromadzenie Członków to władne będzie do podejmowania uchwał  niezależnie od liczby obecnych członków.

6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej  większości głosów Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze  w terminie określonym w § 17 ust. 1.

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg. uchwalonego prze siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

   1) z własnej inicjatywy,

   2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

   3)  na umotywowane żądanie, co najmniej 15 członków zwyczajnych .

6 .W przypadkach określonych  w ust.5 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków winno być zwołane nie później niż  w ciągu 14 dni od daty przedstawienia  odpowiedniego wniosku Zarządowi.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia  w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. decydowanie o nabyciu lub zbyciu majątku nieruchomego,
 6. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  władz Stowarzyszenia,
 8. ustalanie częstotliwości i wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 12. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia odpowiadającą za jego sprawne działanie, kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Zarząd składa się z:

    a) Przewodniczącego,

    b) Wiceprzewodniczącego,

    c) Skarbnika.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zasady pracy ustala Walne Zgromadzenie Członków.

5. Zarząd może być odwołany tylko przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Zarządu mogą być także zatrudnieni w Stowarzyszeniu na podstawie umów cywilnoprawnych i kodeksu pracy do realizacji jego celów statutowych.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. określania szczegółowych kierunków działania,
 3. sporządzanie projektów budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. przygotowywanie projektów regulaminów przewidzianych w statucie § 21 ust. 3,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. organizowanie i prowadzenie  działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie,  wykluczanie),
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

    Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej  należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami  wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
  i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia  nie wywiązania się  przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie  nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom  stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach  Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna określa swój regulamin pracy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, który musi zostać zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej jako niezależnego organu kontroli i nadzoru:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym  pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości   służbowej;              
 2. nie mogą to być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji  w Komisji Rewizyjnej zwrotu  poniesionych wydatków i wynagrodzenia.

§ 28

W przypadkach określonych w § 25 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie  (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 29

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zapisy, spadki oraz wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg. zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) z odpłatnej działalności pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie przeznaczony będzie na działalność pożytku publicznego i nie może być przekazany do podziału pomiędzy jego członków.

6. Zabrania się:

   1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,   zwanych „osobami bliskimi”;

   2)  przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje  bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

   3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;

   4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 30

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków Stowarzyszenia w tym sprawach majątkowych wymagany jest podpis Przewodniczącego lub dwóch członków Zarządu działających łączenie.

Rozdziała VI

Zmiana statutu i rozwiązanie  Stowarzyszenia 

§ 31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana  oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 19 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach  dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia  1989 r. Prawo stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 

Copyright © MK SOFT